Referat fra Generalforsamling 2017: Revision lavet %s af %s

GENERALFORSAMLING I HALLEBYORE MØDESTED lørdag d. 11. marts 2017

Tilstede :

Herluf, Karen Margrethe, Kurt (nr 39), Mette, Lotte, Poul Erik, Ole, Mona, Gunver, Kurt (nr 15), Ingelise, Klaus, Sonja, Jens, Lise, Bjarne, Kurt (nr 56), Anette, Jørgen, Allan, Flemming, Jytte, Lone, Hugo, Grethe, Clas, Merete, Kristian, Birger og Charlotte.

Ordstyrer :

Flemming blev valgt og kommenterede at alt var rettidigt indkaldt.

Formandens beretning :

Birger fortalte om arrangementer i 2016 som alle har været gode. Han fortalte også om kommunens aktivitetskalender, hvor man skal melde sig ind meget tidligt, og vi derfor ikke er med.

Fremlæggelse af regnskab :

Lone fremlagde ( se vedlagte). Anette spurgte til forsikring ( af bestyrelsesmedlemmer) og her er alt kommet i orden. Flemming undrede sig over at der kun var 20 medlemmer når der var 32 året før. Snak om giro-konto, omdeling osv og vi blev enige om at give en 'reminder'. Regnskabet blev godkendt med stor ros til Lone.

Valg :

De der er på valg, vil godt fortsætte EN periode mere. (de er trætte men synes der er nogle ting der skal gøres færdige (fx vand, kloak og tag)) Lotte foreslog at lave arbejdsgrupper. Flemming gav stor ros til bestyrelsen for stort godt arbejde. Alle på valg blev genvalgt.

Ingen indkomne forslag til behandling.

Forslag til budget 2017:

Lone fremlagde (se vedlagte). Vi betaler ikke kommuneskat, men skorstensfejning er steget 50%. Grethe fortalte om en 'privat' billigere skorstensfejer, men det kan ikke svare sig for os. Vi er usikre på om vi får driftstilskud fra kommunen, men vi har budgetteret 15000kr som vi har fået de tidligere år. Snak om taget som er lappet flere gange og snart skal skiftes. Anette ville høre om der blev lagt midler tilside til det og det gør der under bygningsdrift. Birger huskede os på at søge kommunetilskud FØR et nyt tag bliver lagt (erfaring fra pilleovnen) Jørgen mener ikke at vi må have for mange penge stående. - Birger foreslår nogle støtteforeninger, som godt må have penge. - Flemming mener ikke det er et problem. - Allan fortalte om erfaringer med støttegrupper. - Navngivne projekter med beløb på kan ikke røres. Ingelise foreslog postkasseseddel om medlemskab og Charlotte foreslog at hun gik igang. Ingelise efterlyste mere kontakt forsamlingshusene (fx Buerup og Jorløse) imellem. Det var

der enighed om. Lone fortalte at man kan søge fx Kalundborg forsyning om støtte til energibesparing. Bestyrelsen vil komme med forslag til formuehåndtering, herunder tag og andre udgifter. Budgettet blev godkendt.

Eventuelt:

Allan foreslår at lave nogle børnearrangementer og han kender en evnt. foredragsholder til grundlovsmøde. Da grundlovsdag i år falder sammen med Pinsekunst, bliver den måske aflyst (bestyrelsen kikker på det). Birger henviser til Lotte's forslag om interessegrupper som fx kunne tage sig af forslag som Allans.

En sådan gruppe blev nedsat. Så har du forslag til arrangementer skal du kontakte ALLAN, FLEMMING eller LINDA. Kurt (39)foreslog at være med til at sætte legeredskaber op ved Mødestedet.

Clas har planlagt koncerter d. 7.maj og d. 2.juli

Lotte foreslår at der inden arrangementer vil komme mail med arbejdsopgaver, som man kan byde ind på. Det var der stor tilslutning til.

Flemming takkede for god ro og orden.

Referant: Charlotte