KOMMENDE ARRANGEMENTER:

15. mar. 2024:          Generalforsamling

Mødestedet inviterer hermed til Fællesspisning Fredag d. 15. marts 2024 - kl. 18.30 og indkalder samtidig til  Generalforsamling, der forventes at starte ca. kl. 20.00

Fællesspisning koster 50 kr. /stk. for maden og drikkevarer for egen regning kan købes i baren.

Tilmelding til Spisningen senest søndag d. 10. marts til Anne Lise på Tlf./sms til 40 21 92 37

Generalforsamlingen er gratis inkl. kaffe/te m. småkager.


Kontingent (200,- kr. pr. husstand der hver har 2 stemmer) for 2024 skal være indbetalt FØR generalforsamlingen for at opnå stemmeret til Generalforsamlingen.

Kontingent kan indbetales som bankoverførsel til Mødestedets konto: Reg.nr.: 2190 Konto nr.: 5040 201 159 eller til Mobil-pay på 51 17 35 32Huskbesked m. navn og adr , tlf-nr. på indbetalingen Desuden vil vi også gerne have jeres e-mail-adresser, så vi kan sende nyheder, indkaldelse m.v. til jer - disse kan evt. sendes til Mødestedets mali på hallebyore@live.dk.


Dagsorden til generalforsamlingen jf. Vedtægten:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Valg af 4 eller 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant
   1. Bestyrelsesmedlemmer på valg er:
   2. Clas-Göran Sjøberg (modtager genvalg)
   3. Anne Lise Mårup (modtager genvalg)
   4. Mette Nielsen (modtager genvalg)
   5. Bjarne Christensen (modtager IKKE genvalg)
  1. Suppleant på valg er:
   1. Peter Kjeldgaard Jensen (ved i skrivende stund ikke om han modtager genvalg)
 5. Valg af revisor / bilagskontrollant
  1. Ingen er på valg.
 6. Forslag fra bestyrelsen til behandling:
  1. Bestyrelsen foreslår - efter flere opfordringer fra medlemmerne - at medlemskabet af Foreningen Hallebyore Mødested ændres fra husstandsmedlemsskab til personligt medlemskab.
  2. Ændring af Vedtægten for Mødestedet. Dette som følge af forventet godkendelse af at medlemskab er personligt. Desuden er der også justeret et par andre steder i vedtægten som fremlægges til godkendelse - Vedtægt med forslag til ændringer pr. 29.02,2024 er kopieret ind under denne indkaldelse.
 7. Indkomne forslag til behandling
  1. HUSK: Forslag skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen - altså senest fredag d. 8. marts - skriv evt. mail til hallebyore@live.dk
 8. Forslag til budget og kontingent
  1. Budget 2024: Bestyrelsen v. kasserer fremlægger budget for 2024 på mødet
  2. Kontingent: Bestyrelsen foreslår kontingent for pr. medlemskab der er personligt til 100,- kr./år - og hvis det fastholdes at medlemskab er pr. husstand foreslås kontingent til 200,- kr. /år. Det vedtagne kontingent vil træde i kraft for nye medlemmer der melder sig ind efter generalforsamlingen.
 9. Eventuelt


Ser frem til at se jer alle sammen - mød op og stem om vedtægtsændringerne.


Forslag til ændringer af Vedtægterne pr. 29.02.2024:               Mødestedets vedtægter

Forslag til ændringer d. 29.02.2024 / bestyrelsen

Læsevejledning til de foreslåede ændringer:

Tekst i Blå Kursiv  er den tekst der foreslås ændret

Rød tekst er forslaget til ny eller tilføjet tekst.

                                        § 1.Navn

Foreningens navn er Hallebyore Mødested og foreningens adresse er den til enhver tid værende formands. 

                                        § 2.Formål

Foreningens formål er, at videreføre de gamle traditioner, der ligger til grund for opførelsen af Hallebyore Mødested, d.v.s. bevare og udbygge sammenholdet og de personlige relationer mellem beboerne i landsbysamfundet i nutidens Danmark. Foreningens fysiske rammer er Mødestedet, hvor der kan afholdes møder, aktiviteter og fester inden for foreningens rammer – eller udlejes til foreningens medlemmer. 

 

                                        § 3.Medlem af foreningen

Som medlem af foreningen, kan optages alle beboere, der er interesseret i at støtte lokalsamfundet i Hallebyore. Et medlemskab omfatter en husstand.

Foreslås ændret til:

Som medlem af foreningen, kan optaget alle personer over 18 år, der er interesseret i at støtte lokalsamfundet i Hallebyore. Et medlemskab er personligt og omfatter kun det aktuelle medlem.

§ 4.Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 


Afs. 1. Ordinær generalforsamling 

- Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i marts måned. Indkaldelse sker til alle pr. mail ud fra den aktuelle mail-listen Tilføjelse: , ved opslag på hjemmesiden www.hallebyore.dk og ved skilteopslag, senest 2 uger forud for generalforsamlingens afholdelse.

- Standarddagsorden skal indeholde: 

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Fremlæggelse af regnskab.
 4. Valg af 4 / 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.
 5. Valg af 1 revisor / bilagskontrollant.
 6. Forslag til behandling.
 7. Forslag til budget / kontingent.
 • Alle valg gælder for to år.
 • Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt flertal, hvor hver husstand har 2 stemmer. Foreslås ændret til : hvert medlem har 1 stemme. Valg til bestyrelsen skal foretages skriftligt, såfremt et medlem kræver dette.
 • Ved evt. stemmelighed bortfalder et forslag.
 • Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1 uge forud for generalforsamlingens afholdelse.

 

Afs. 2. Ekstraordinær generalforsamling 

 • Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel.
 • Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske ved brev til medlemmerne foreslås ændret til: …skal ske til alle pr. mail ud fra den aktuelle mail-listen, ved opslag på hjemmesiden www.hallebyore.dk og ved skilteopslag senest 14 dage forud for afholdelsen.
 • På en ekstraordinær generalforsamling, kan kun behandles / vedtages det / de punkter,der fremgår af indkaldelsen.                                                                                                 
 • Såfremt 25 % af medlemmerne / husstande foreslås slettes i fællesskab stiller krav om en ekstraordinær generalforsamling, skal bestyrelsen indkalde hertil jf. ovenstående. 

                                    § 5. Økonomi

Afs. 1. Foreningens aktiver 

- Foreningens aktiver omfatter Mødestedet og den – jfr. regnskabet – værende likvide beholdning. 

Afs. 2. Regnskab  

Regnskabsåret følger kalenderåret.                                                                                      

 • Regnskabet skal revideres senest ved udgangen af januar foreslås ændert til: Februar i efterfølgende år.                     

- Det reviderede regnskab skal som minimum indeholde oplysninger om indtægter / udgifter, fordelt på nøgleområderne: kontingent, drift af Mødestedet, udlejning, aktiviteter og administration, samt en opgørelse over aktiver og passiver.                             - Godkendelse af regnskab sker på førstkommende generalforsamling og sendes til

Kalundborg kommune umiddelbart efter sammen med aktivitetsplan for det kommende år   foreslås slettet

Afs. 3. Revision 

 • Den årlige revision / bilagskontrol skal omfatte en kontrol af alle bilag, kontoudtog og

optælling af evt. kontantbeholdning                                                                                       

 • Revisorerne / bilagskontrollanterne kan gennemføre uanmeldt revision / bilagskontrol.

Afs. 4. Forsikring 

- Mødestedet skal være forsikret med en generel grundejerforsikring forslag til tilføjelse: /husejerforsikring (storm og brand m.v.), ansvarsforsikring gældende for bestyrelsen samt for evt. personskader på gæster der opstår under opholdet på Mødestedets ejendom/matrikel. Forsikringen skal tegnes i et godkendt forsikringsselskab. 

 

                                        § 6.Bestyrelse

Foreningens virksomhed varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer og 2 suppleanter.

Afs. 1. Konstituering 

 • Formand / afgående formand har ansvar for, at der snarest efter generalforsamlingen indkaldes til konstituerende bestyrelsesmøde, hvor posterne som formand, næstformand, kasserer, sekretær og 3 bestyrelsesmedlemmer fordeles.
 • Posterne som formand og kasserer skal være fordelt på to personer.

Afs. 2. Bestyrelsesmøder 

 • Bestyrelsesmøder afholdes efter behov.
 • På bestyrelsesmødet skal referat fra seneste forudgående bestyrelsesmøde godkendes og kassereren skal orientere om den aktuelle økonomiske status og medlemsopgørelse.

Afs. 3. Arkivalier 

 • Bestyrelsen skal løbende aflevere foreningens arkivalier til Høng Lokalhistoriske

Forening med henblik på at bevare historien for eftertiden.                                                  

 • Arkivalier omfatter som minimum protokol, regnskab og dokumenter / billeder af væsentlig betydning. I tvivlstilfælde overlades evt. sortering til Lokalhistorisk Forening.

 


§ 7. Forpligtelse, prokura og hæftelser

Foreningen tegnes i det daglige af formand og kasserer .

Ved større sager kræves en enig bestyrelsen.

En evt. gældsætning af foreningens aktiver kan kun gøres efter at det har været forelagt og vedtaget på en generalforsamling med mindst at 2/3 dele af foreningens medlemmer. Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der tidligst afholdes 14 dage efter og senest 6 uger efter første møde. Hvor der kun kræves med simpelt flertal af de fremmødte medlemmer/husstande. Slettes

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid eksisterende formue. Der påhviler ikke foreningens forslag til tilføjelse: bestyrelse eller medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtelser.

.

§ 8. Vedtægtsændringer

Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 dele af foreningens medlemmer stemmer herfor. Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der tidligst afholdes 14 dage efter og senest 6 uger efter første møde. Hvor der kun kræves simpelt flertal af de fremmødte medlemmer/husstande. Skal slettes hvis vi laver medlemskabet personligt og ikke pr. husstand.


                                    § 9.Nedlæggelse af foreningen

Afs. 1. Nedlæggelse 

- Nedlæggelse af foreningen kan kun ske, når en af nedennævnte to betingelser er opfyldt: 

 1. På en ordinær generalforsamling, hvor der på den udsendte dagsorden, er et punkt om nedlæggelse – og at et kvalificeret flertal ( 75 % ) af foreningens medlemmer / husstande (slettes) på generalforsamlingen vedtager dette.

Eller: 

 1. På en ordinær generalforsamling, hvor der på den udsendte dagsorden er et punkt om nedlæggelse – og at et almindeligt flertal (over 50 %) af de fremmødte medlemmer / husstande (slettes) på generalforsamlingen vedtager dette, samt at nedlæggelsen bekræftes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling med almindeligt flertal (over 50 %) af de fremmødte medlemmer / husstande. (slettes)

Afs. 2. Foreningens formue 

-  Foreningens evt. formue skal ved nedlæggelse tilfalde de arvinger efter aktionærerne jævnfør tingbogsoplysninger. 

Såfremt der ikke er - eller kan opspores –  arvinger, skal den evt. formue tilfalde Kræftens Bekæmpelse. 


Disse vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling 2016 2024.


Flere kommende aktiviteter 2024:


April 2024 


Fre. 12. april – kl. 19:  Fredagscafé hvor vi håber at Claes

                                                       (tidligere medlem af Det kongelige Kapel)

                                                       fortæller om sit liv med musikken. –

                                                       Entrè: 30 kr. – inkl. Kaffe/te og småkager                                                                                           (Flemming)

 

Lø. 20. april:               Udlejet ca. kl. 11 – 14

Sø. 21. april:               Udlejet ca. kl. 11 – 14

Lø. 27. april:               Udlejet ca. kl. 11 – 14

 

Maj 2024 


Lø. 4. maj – kl. 15:      Foredrag af Jens Christian Seeberg

                                                       Entré: 30 kr. – inkl. Kaffe/te m. kage

                                                                                                        (Linda)

Lø. 11. maj                    Udlejet til KN                  (Lone)


Sø. 12. maj – kl. 15:    Klassisk musik

                                                       – med ret til ændringer

                                                       Entré: 100 kr. – inkl. Kaffe/te og kage    (Lise)

 

Lø. 18. + 19. + 20. maj:   Kunst i Pinsen

                                                     – Gratis adgang.

                                                       Åbent alle dage kl. 10 - 15

 

Fr. 24. maj – kl. 19:    Fredagscafé (almindelig)

                                                    – Entré: 20 kr. Inkl. Kaffe/te og småkager       

                                                                                                            (Lone)

 

Juni 2024.  

Ons. 5. juni – kl. 15:    Grundlovsmøde

                                                     – hvor Lisbeth igen i år                                                                                                             fortæller mere – fortsættelse af tidligere

                                                       foredrag – herom mere senere.

                                                       Entré: 30 kr. – inkl. Kaffe/te og (lag)kage

                                                                                                               (Lise)

 

Lør. 22. juni:              Udlejet  (Allan)


Søn. 23. juni – kl. 18:  Sct. Hans Aften-arrangement

                                                     – Vi tænder grillen, så den er kl. 18.

                                                      - Du kommer med det du vil have grillet

                                                       Entré: 40,- kr. inkl. Salat, brød og smør.

                                                       Tilmelding til Mette – Tlf.: 23 90 09 64

                                                                                                                 (Mette)                          

 Hold øje med vores hjemmeside - og tilmeld dig vores Mailliste - skriv til hallebyore@live.dk - og få nyhedsmails om arrangementerne løbende.