Referat Generalforsamling 2023

Generalforsamling i Mødestedet Hallebyore, den 18. Marts 2023.
Tilstede: Hugo, Kurt, Ingelise, Maiken, Jytte, Flemming, Birger, Lone, Linda, Annette, Kurt, Bente, Mette, Kurt J., Lise, Bjarne, Merete, Clas , Annette, Jan, Kurt P. ,Ritva, Charlotte, Grethe.
Referant: Lise Maarup.


a.Flemming Bjerge blev valgt til dirigent.


b.Formandens beretning v/formand Birger Schmith. Mødestedet har afholdt 29 arrangementer i året der gik, fordelt på Klassiske koncerter, kunstudstilling, fester, møder samt fredagscafeér.
Birger takkede for mange aktive og gode år som formand. Beretningen blev godkendt.


c.Fremlæggelse af regnskab v/ kasserer Lone Matthiesen. Det vedlagte rengskab blev gennemgået punkt for punkt.

Regnskabet blev godkendt.


d.Valg af bestyrelse. 3 bestyrelsemedlemmer var på valg. Formanden Birger Schmith modtog ikke genvalg. Lone Matthiesen og Merete Ammitzbøll blev genvalgt. Supleant Linda Baargaard blev valgt ind i bestyrelsen. Flemming Bjerge blev valg som suppleant.


e.Bilagskontrollant Kristian Jakobsen var på valg og Flemming Bjerke fratrådte, da han nu er valgt til suppleant. Jytte Krautwald og Christian Gregorie blev valgt til bilagskontrollanter.


f.Forslag til behandling: 1)Skal hunde have adgang i Mødestedes rum. Grundet ekstra rengøring og
risikoen for allergi, blev det vedtaget at der ved arrangementer ikke er adgang for hunde
indendørs.
2)Skal vi støtte opsætningen af et informationsskilt på mødestedet grund. Tanken om at opsætte et
skilt med information om området, fortrinsvis af historisk karakter, er kommet i samarbejde
med historiker Lisbeth Pedersen. Et sådant skilt koster 25.000 kr. Birger har søgt penge, men har
indtil videre fået afslag. Hvis skiltet skal være opsat til husets 130 års fødselsdag den 5 juni 2023
har vi travlt og mødestedet kan evt. lægge pengene ud. Der blev ridset 3 muligheder op:
•Forslag 1: Vi lægger pengene ud. Dette blev nedstemt, grundet at mødestedet ikke kan være sikker på nogen refundering.
•Forslag 2: Vi selv laver et billigere skilt. Dette blev nedstemt.
•Forslag 3: Vil vi have et skilt, hvis vi kan få det betalt. Dette blev stemt igennem.
Denne skiltesnak udmundede i en diskussion, om hvorvidt et sådant skilt vil øge antallet af . turister, evt. med risiko for at skade de sårbare områder og belaste trafikken på vejene yderligere.


g.Budget og kontingent. Lone Matthiesen gennemgik det vedlagte budget. Der blev spurgt ind til henlæggelser til renovering af taget. Det blev foreslået, at få et eller flere overslag over udgifterne til dette og evt at arbejde videre med opgaven i ”fundraisering” et projekt omtalt i punkt h. Kontingentet blev ikke ændret.


h.Kommunen tilbyder i samarbejde med Fundraiseren.dk et mini-uddannelsesforløb, hvor deltagerne over 4 moduler skal arbejde med egen idé/projekt, der skal munde ud i en egentlig fondsansøgning. For mødestedet kunne et ”tagprojekt” være en oplagt opgave. Lone og Birger vil gerne deltage.


i.Evt.

1)Kan mødestedet evt. ændre kontingentet, så det bliver pr. person og ikke pr. husstand. Forslaget kan tages op inden næste generalforsamling.
2) Arrangere et ”spillemandstræf” i forbindelse med St. Hans. Bestyrelsen vil arbejde med sagen.
3) Give medlemsrabat ved mødestedets arrangementer. Bestyrelsen svarede at det vil man godt overveje.
4) Opsætte en sponseret hjertestarter. Bestyrelsen tager det med i arbejdet.
5) At generalforsamlingen lægges tidligere på dagen. Bestyrelsen var imødekommende.
6)Hvordan kan de unge travle beboere, få mere glæde af huset. Bl.a. forslag om historiefortælling.
Bestyrelsen tager det med i arbejdsplanen.
7) Bedre samarbejde med Buerup forsamlingshus mht arrangementer. Måske kunne man lave noget med vinsmagning og mad evt. på Strids Mølle. Bestyrelsen tager det med og vil kontakte Buerup forsamlingshus.
8) De medlemmer der gerne vil kontaktes, hvis der skulle være brug for deres arbejdskraft, skrev sig på en liste.


p.v.a.bestyrelsen
Referant Lise Maarup

Del siden