Referat Generalforsamling 2022

Referat fra Mødestedets generalforsamling 12. marts 2022.

Tilstede. Birger, Charlotte, Lone, Hugo, Maria, Jonas, Maiken, Flemming, Jytte, Christian, Gunvar, Grethe, Bente, Linda, Clas, Merete, Bjarne, Anne Lise.

Referant. Anne Lise Maarup.                                                               

Dirigent.  Flemming Bjerke

Dagsorden.

  1. Formandens beretning.
  2. Regnskabet for 2019-20-21.
  3. Valg til bestyrelsen. Følgende personer er på valg.

     Medlemmer Bjarne Christiansen, Mette Nielsen, Clas Sjøberg,  Anne Lise Maarup.             Suppleant Linda Baarsgaard samt en ledig suppleant post.                                                                                                      

Revisor Flemming T.H. Bjarke.

  1. Kontingent.            
  2. Evt.

1.Formandens beretning af Birger Schmidt                                                                                                             

Med et velkommen til alle nye så vel som gl. medlemmer kunne det endelig lade sig gøre at holde en generalforsamling på forsvarlig vis. Aktiviteterne for de 3 år har fordelt sig på fredagscafeer, fester, møder, fordrag, udstillinger, teater, koncerter, og udlejninger, hvilke fint fremgår af regnskabet. Grundet risikoen for smitte med coronavirus var aktiviteterne i 2020 reduceret en del.                                                   

Beretningen blev godkendt.

2.Regnskabet for 2019-20-21 fremlagt af kasserer Lone Matthiesen.                                                                  

Lone gennemgik nogle af de enkelte poster i regnskabet. Mødestedet har hvert år haft overskud og derfor mulighed for henlæggelse til en tagrenovering. Denne henlæggelse er nu i 2021 regnskabsåret på 200.000 kr. Der blev spurgt ind til hvornår denne renovering skulle foretages. Lone svarede,at mødestedet ikke har penge nok til en hel tagkonstruktionsrenovering, hvilket der sandsynligvis er behov for, og det ekstremt høje prisniveau på materialer p.t. gør at det vil være mest fornuftigt at se tiden lidt an. Denne tid kan bruges til at få en præcis vurdering af renoveringen og omkostningerne herved.            Regnskabet blev godkendt.

3. Valg til bestyrelsen.                                                                                                                                                    

Alle modtog genvalg. Peter Kjeldgaard Jensen blev valg til den ledige suppleantpost.

4.Kontingentet blev vedtaget at være uændret. Altså 200 kr. pr. husstand.

5.Evt.                                                                                                                                                                                                        Flemming B foreslog, at nogle fredagscafeerne måske kunne ændres m.h.t. tidspunkt og indhold, da børnefamilierne sjælendt har tid fredag aften og måske har helt andre ønsker til aktiviteter.              

Foreslaget gik ud på at bibeholde halvdelen af caféerne fredag aften, hvor der nogen gange kunne være indlæg og andre gange kunne vi bare hænge ud, lige som konceptet er p.t.  

Flemming vil gerne koordinere indlæggene.                                                                                                                                                                         

De andre cafeer kunne lægges på tidspunkter, hvor det passer børnefamilierne bedre. Det skulle selvfølgelig være børnefamilierne, der foreslår aktiviteter eller står for disse arrangementer. Der var god opbakning til forslaget og bestyrelsen arbejder gerne videre på ideen.

p.v.a. bestyrelsen

Anne Lise Maarup                                                                                                                                                                                                

Referat Generalforsamling 2017

GENERALFORSAMLING I HALLEBYORE MØDESTED lørdag d. 11. marts 2017 

Til stede : 

Herluf, Karen Margrethe, Kurt (nr 39), Mette, Lotte, Poul Erik, Ole, Mona, Gunver, Kurt (nr 15), Ingelise, Klaus, Sonja, Jens, Lise, Bjarne, Kurt (nr 56), Anette, Jørgen, Allan, Flemming, Jytte, Lone, Hugo, Grethe, Clas, Merete, Kristian, Birger og Charlotte. 

Ordstyrer : 

Flemming blev valgt og kommenterede at alt var rettidigt indkaldt. 

Formandens beretning : 

Birger fortalte om arrangementer i 2016 som alle har været gode. Han fortalte også om kommunens aktivitetskalender, hvor man skal melde sig ind meget tidligt, og vi derfor ikke er med. 

Fremlæggelse af regnskab : 

Lone fremlagde ( se vedlagte). Anette spurgte til forsikring ( af bestyrelsesmedlemmer) og her er alt kommet i orden. Flemming undrede sig over at der kun var 20 medlemmer når der var 32 året før. Snak om giro-konto, omdeling osv og vi blev enige om at give en 'reminder'. Regnskabet blev godkendt med stor ros til Lone. 

Valg : 

De der er på valg, vil godt fortsætte EN periode mere. (de er trætte men synes der er nogle ting der skal gøres færdige (fx vand, kloak og tag)) Lotte foreslog at lave arbejdsgrupper. Flemming gav stor ros til bestyrelsen for stort godt arbejde. Alle på valg blev genvalgt. 

Ingen indkomne forslag til behandling. 

Forslag til budget 2017: 

Lone fremlagde (se vedlagte). Vi betaler ikke kommuneskat, men skorstensfejning er steget 50%. Grethe fortalte om en 'privat' billigere skorstensfejer, men det kan ikke svare sig for os. Vi er usikre på om vi får driftstilskud fra kommunen, men vi har budgetteret 15000kr som vi har fået de tidligere år. Snak om taget som er lappet flere gange og snart skal skiftes. Anette ville høre om der blev lagt midler tilside til det og det gør der under bygningsdrift. Birger huskede os på at søge kommunetilskud FØR et nyt tag bliver lagt (erfaring fra pilleovnen) Jørgen mener ikke at vi må have for mange penge stående. - Birger foreslår nogle støtteforeninger, som godt må have penge. -

Flemming mener ikke det er et problem. - Allan fortalte om erfaringer med støttegrupper. - Navngivne projekter med beløb på kan ikke røres. Ingelise foreslog postkasseseddel om medlemskab og Charlotte foreslog at hun gik igang. Ingelise efterlyste mere kontakt forsamlingshusene (fx Buerup og Jorløse) imellem. Det var 

der enighed om. Lone fortalte at man kan søge fx Kalundborg forsyning om støtte til energibesparing. Bestyrelsen vil komme med forslag til formuehåndtering, herunder tag og andre udgifter. Budgettet blev godkendt. 

Eventuelt: 

Allan foreslår at lave nogle børnearrangementer og han kender en evnt. foredragsholder til grundlovsmøde. Da grundlovsdag i år falder sammen med Pinsekunst, bliver den måske aflyst (bestyrelsen kikker på det). Birger henviser til Lotte's forslag om interessegrupper som fx kunne tage sig af forslag som Allans. 

En sådan gruppe blev nedsat. Så har du forslag til arrangementer skal du kontakte ALLAN, FLEMMING eller LINDA. Kurt (39)foreslog at være med til at sætte legeredskaber op ved Mødestedet. 

Clas har planlagt koncerter d. 7.maj og d. 2.juli 

Lotte foreslår at der inden arrangementer vil komme mail med arbejdsopgaver, som man kan byde ind på. Det var der stor tilslutning til. 

Flemming takkede for god ro og orden. 

Referant: Charlotte

Referat Generalforsamling 2016

           Referat fra Generalforsamling d.12.3.2016

 

 

Tilstede :   Hugo, Klaus, Sonja, Bodil, Peter, Kirsten, Signe, Jeppe, Kristian, Lone, Lotte M, Herluf,                 Karen Margrete, Jørgen, Bjarne, Lise, Majken, Flemming, Jytte, Kurt (39), Mette, Clas, Merete,    Kurt(56), Anette, Bente, Allan, Linda, Lotte L, Poul Erik, Birger og Charlotte.

 

Flemming blev valgt til ordstyrer

 

Formandens beretning:

Siden sidste generalforsamling er der nu kommet ny forsikring som er en erhvervs forsikring. Pkt. om aktionærer i huset har vi ikke kunne finde noget konkret om og vil derfor efterlyse i avisen, så vi er juridisk dækket ind.

Vi startede med at ville lægge fliser foran huset og det udviklede sig til jordkøb og jordomlægning, nedgravning af vandrør, afløbsrør og tank samt renovering af køkken og container. Kommunen har bevilget os 30.000 kr til hjælp.

Vi har søgt dispensation til at etablere af nedsivningsanlæg. Vandværket vil ha’ 20.000kr for tilslutning og det blev foreslået at vi alle møder op til vandværkets generalforsamling og dér bede om nedslag i prisen.

Merete foreslog beplantning ved container hvilket der var enighed om.

Det har været mange og gode arrangementer i løbet af året men desværre har klassisk koncert måtte aflyses 2 gange.

Der har været mange udlejninger og nu også i vintermånederne så vi ligger i forhandlinger om en pilleovn.

Merete spurgte til jorden bag huset og her vil der blive planeret og sået græs.

Birger foreslog nummerering af generalforsamlingerne og da det må formodes at der i 1893 var en stiftende generalforsamling er dette nr. 124..

Der blev givet stor ros til al det store arbejde.

 

Lones regnskabsfremlæggelse :

Driftresultat på over 5.000 kr til trods for at vi har brugt 56.000 kr.

Aflyste koncerter står som underskud men det er bl.a. vine til musikerne som ligger og venter på en ny koncert.

Vi har fået pengegaver fra Rotary klub samt Allan og Linda og så får vi løbende beløb fra lokalnet i Euronics.

Ros til regnskabet

Flemming foreslog en økonomiansvarlig til hvert arrangement for at lette regnskabet. Det vil blive kompliceret da vi køber ind når der er tilbud (bla derfor det gode regnskab)

 

3 bestyrelsesmedlemmer på valg – Lise, Clas og Charlotte.  Alle genvalgt.

Mette Nielsen valgt til suppleant i stedet for Grethe

Flemming blev genvalgt til bilagskontrollant.

 

Birger fremlagde vedtægtsændringer:

 

§ 4 afsnit 1 d  ændres til : Valg af 4/3 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant og 1 bilagskontrollant.

 

§ 6 bestyrelse – ændres til : foreningens virksomhed varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer og 2 suppleanter

 

§ 7 ændres til at være § 9

 

Der oprettes 2 nye :  § 7 forpligtigelse, prokura og hæftelse

 

Foreningen tegnes i det daglige af formand og kasserer. Ved større sager kræves en enig bestyrelse.

 

En evt. gældssætning af foreningens aktiver kan kun gøres efter at det har været fremlagt på en generalforsamling og vedtaget med mindst 2/3 af foreningens medlemmer. Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der tidligst afholdes 14 dage efter og senest 6 uger efter første møde, her kræves der kun simpelt flertal af de fremmødte.

 

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid eksisterende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtelser.

 

§ 8 Vedtægtsændringer :

 

Ændring af nærværende vedtægter kræver at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Er 2/3 af medlemmerne ikke tilstede, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der tidligst afholdes 14 dage efter og senest 6 uger efter første møde. Her kræves der kun simpelt flertal af de fremmødte.

 

Alle ændringer blev vedtaget.

 

Mere snak om evt. Aktionærer. Generalforsamlingen besluttede at efterlyse i statstidende og derefter evt. slette det fra vedtægterne ved næste generalforsamling.

 

Snak om det årlige beløb til ’Bruuns’ejendom. Anette havde 3 forslag : enten får vi boet til at frafalde eller vi sætter det med i statstidende eller også betaler vi dem 500 kr og har så betalt for de næste 100 år.  Bestyrelsen har ikke kunne finde noget konkret om sagen men Birger har god kontakt med boet og der arbejdes videre på det.

 

Lone gennemgik budgettet.

 

Budgettet blev vedtaget.

 

Eventuelt :

 

Allan snakkede om en kurvemager der ville udstille i Mødestedet. Charlotte anbefalede ham at kontakte bestyrelsen og den ansvarshavende for disse arrangementer.

 

Der blev givet stor ros til bestyrelsen for det store arbejde.

 

Referant Charlotte

Referat Generalforsamling 2015

        Referat fra Mødestedets  GENERALFORSAMLING  lørdag d.14-3-2015            

  TILSTEDE : Jytte, Flemming, Majken, Hugo, Lone, Sofia, Johannes, Mette, Kurt(39), Allan, Linda, Claes, Merete, Kurt(56), Anette, Bente, Herluf, Karen Margrete, Birger, Grethe, Lene, Anders, Jørgen, Kristian og Charlotte.

  DIRIGENT : Her blev Flemming valgt

  FORMANDENS BERETNING : Birger takkede for altid godt fremmøde og hjælp. Bl.a. støtten til huset når I køber drikkevarer.  Vi har haft flot fremmøde til arrangementerne ( fx var der 73 betalende til klassisk koncert ) og der har været flere udlejninger.

Containeren er blevet flyttet for renovering og der vil blive gravet ud så den kan komme til at stå i gavlen og i niveau. Samtidig vil der blive gravet ud til flisebelægning langs huset.

  FREMLÆGGELSE AF REGNSKAB :  Bl.a. er partyteltet blevet solgt , brændet er donationer og vi har fået et tilskud fra kommunen på næsten 15.000kr. Samlet har vi et overskud på ca. 40.000kr.  Regnskabet blev rost og godkendt.

  VALG : Alle på valg blev genvalgt på nær Barbara som blev afløst af Lotte Larsen.   Kristian blev valgt som revisor (revisorsuppleant) i steder for Hugo

  FORSLAG TIL BEHANDLING .

  VEDTÆGTSÆNDRINGER :

§4.1 : Indkaldelse til generalforsamling vil fremover blive sendt pr. mail og ved skilteopslag senest 14 dage før.  VEDTAGET.                                                                        

§5.2 : Godkendelse af regnskab sker på førstkommende generalforsamling og sendes til Kalundborg kommune umiddelbart efter   VEDTAGET.     

  I vedtægterne står der nævnt at der er aktionærer men ingen har henvendt sig i mindst 10 år. Bestyrelsen vil prøve at få juridisk bistand (fx ved at kontakte Vestsjællands forsamlingshusforening som vi er medlem af eller retshjælpen) så vi får en afklaring (dette kan muligvis få betydning i forhold til evt. tilskud) Samtidig undersøger bestyrelsen også nødvendigheden af at sende oplysninger til Lokalarkivet.   VEDTAGET.

  FORSLAG TIL BUDGET : Det er meget vigtigt at vi får tegnet en ansvarsforsikring for bestyrelsesmedlemmerne.  Flemming efterlyste en langtidsplan for hvad vores overskud skal bruges til.  Dette mente Kurt (56) bør vente til det juridiske er på plads. Birger oplyste at der ved mange ansøgninger om tilskud til fx tag, kræves at vi selv har en vis procentdel af beløbet.

EVENTUELT :  Allan oplyste at Regnbuebanden ikke kommer til os i påsken alligevel. De kan dog opleves i Ubby kirke påskesøndag kl. 14                                                                 Herluf efterlyste en udvendig maling af huset. Det vil blive arrangeret i forbindelse med fliselægning mm.                                                                                                                   Der var stemning for at arrangere en loppemarkeds-weekend hvor Mødestedet vil få en procentdel af omsætningen.                                                                                                  Pinsekunst er arrangeret. Udstillere er Jeppe Kruse og Frans som tidligere har udstillet.                                                                                                       

Lisbeth kommer igen og taler til grundlovsmøde – denne gang bla. om kvindekamp. Hun ønsker musik, fællessang og lagkager hvilket bliver arrangeret.                        Klassiskkoncert er fastsat til søndag d. 21juni                                                          Kurt(39) foreslog et Skt.Hans arrangement. Vi har tidligere ikke ville konkurrere med Buerup men nu kan vi overveje et bål på Birgers mark.

 

Referent Charlotte                                                              

Del siden